Affiliatevoorwaarden

Als geautoriseerde affiliate van De Snuisterijen Shop (ROINGR LTD) gaat u ermee akkoord de voorwaarden en bepalingen in deze overeenkomst  na te leven. Lees de gehele overeenkomst aandachtig door voordat u zich bij De Snuisterijen Shop registreert als Affiliate.

Uw deelname aan het programma is uitsluitend om onze website wettelijk te adverteren en voor een commissie op lidmaatschappen en producten aangekocht door personen die naar De Snuisterijen Shop doorverwezen worden door uw eigen website of persoonlijke verwijzingen.

Door u aan te melden voor het De Snuisterijen Shop Affiliate programma geeft u aan dat u akkoord gaat met deze overeenkomst en de voorwaarden en bepalingen ervan.


1. Goedkeuring of afwijzing van de aanvraag

Wij behouden ons het recht voor om een aanvraag om Affiliate te worden goed of af te keuren. U zult geen rechtsmiddel hebben tegen ons voor de afwijzing van uw Affiliate programma aanvraag.


2. Commissies

De commissies worden eenmaal per maand betaald, 30 dagen na het einde van de voorgaande maand. Opdat een Affiliate een commissie kan ontvangen, moet de voornoemde rekening minimaal 40 dagen actief blijven. De betaling kan enkel door overschrijving/overboeking op rekening van de Affiliate. Bent u BTW plichtig dan dient u ons maandelijks een electronische factuur toe te sturen naar affiliate@roingr.co.uk .

U kunt u zelf niet doorverwijzen en u ontvangt geen commissie op uw eigen accounts. Er is ook een limiet van één commissie per verwijzing. Als iemand op de link op uw site klikt en meerdere malen bestelt (op dezelfde dag of op verschillende momenten), dan ontvangt u alleen een commissie op de bestelling die volgt direct na de doorverwijzing.

Betalingen worden alleen geregistreerd voor transacties die succesvol zijn afgerond. Transacties die leiden tot (gedeeltelijke terugbetalingen worden niet of gedeeltelijk uitbetaald.


3. Beëindiging

Uw affiliate aanvraag en status in het programma kunnen om een van de volgende redenen worden opgeschort of beëindigd:

  • Onrechtmatige advertenties (valse claims, misleidende hyperlinks, enz.).
  • Spamming (massa e-mail, massa nieuwsgroep posten, etc.).
  • Reclame op sites die illegale activiteiten bevatten of bevorderen.
  • Het niet openbaar maken van de affiliate relatie voor enige promotie die kwalificeert als een goedkeuring onder bestaande richtlijnen en verordeningen Europees recht of enig toepasselijk recht.
  • Schending van intellectuele-eigendomsrechten. De Snuisterijen Shop behoudt zich het recht voor om licentieovereenkomsten te verlangen van degenen die handelsmerken van De Snuisterijen Shop gebruiken om onze intellectuele eigendomsrechten te beschermen.
  • Het aanbieden van kortingen, coupons of andere vormen van beloofde kickbacks van uw affiliate commissie als incentive. Het toevoegen van bonussen of het bundelen van andere producten met De Snuisterijen Shop is echter acceptabel.
  • Zelf verwijzen, frauduleuze transacties, vermoedelijke Affiliate fraude.
  • Niet in overeenstemming zijn met de Europese GDPR

In aanvulling op het voorgaande, behoudt De Snuisterijen Shop zich het recht voor om elke Affiliate account te allen tijde te beëindigen, voor eventuele schendingen van deze overeenkomst.


4. Affiliate links

U kunt zowel op uw website als in uw e-mailberichten gebruik maken van grafische en tekstlinks. U kunt met de De Snuisterijen Shopwebsite adverteren in online en offline advertenties, tijdschriften en kranten.

U kunt de door ons verstrekte afbeeldingen en tekst gebruiken, of u kunt er uw eigen afbeeldingen en tekst gebruiken zolang deze maar geschikt worden geacht volgens de voorwaarden en niet in strijd zijn met de voorwaarden zoals beschreven in artikel 3.

 

5. Aansprakelijkheid

De Snuisterijen Shop is niet aansprakelijk voor indirecte of toevallige schade (omzetderving, provisies) als gevolg van affiliate tracking fouten, verlies van databasebestanden, of enig gevolg van opzet van schade aan het programma en/of onze website (s).

Wij geven geen expliciete of impliciete garanties met betrekking tot het programma en/of de door De Snuisterijen Shop verkochte lidmaatschappen of producten. Wij claimen niet dat de werking van het programma en/of onze website (s) foutloos zal zijn en wij zijn niet aansprakelijk voor onderbrekingen of fouten.


6. Duur van de overeenkomst

De looptijd van deze overeenkomst begint bij uw aanvaarding van het programma en eindigt wanneer uw Affiliate account wordt beëindigd.

De voorwaarden van deze overeenkomst kunnen te allen tijde door ons worden gewijzigd. Als een wijziging van de voorwaarden van deze overeenkomst voor u onaanvaardbaar is, is uw enige keuze om uw Affiliate account te beëindigen. Uw voortdurende deelname aan het programma vormt uw aanvaarding van elke wijziging.


7. Schadeloosstelling

De Affiliate zal De Snuisterijen Shop en haar gelieerde en dochtervennootschappen, directieleden, bestuurders, werknemers, licentiehouders, opvolgers en rechtverkrijgenden, met inbegrip van degenen die door De Snuisterijen Shop in licentie zijn gegeven of gemachtigd om materialen te verzenden en te distribueren, vrijwaren en vrijwaren van alle aansprakelijkheid, schade, boetes, boetes, vonnissen, claims, kosten, verliezen, verliezen en onkosten (inclusief redelijke juridische kosten en kosten) voortvloeiend uit of verband houdend met alle claims die in verband met deze overeenkomst zijn ontstaan als gevolg van nalatigheid.


8. Toepasselijk recht, rechtspraak en proceskosten

Deze overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de Europese Unie. Alle geschillen die voortvloeien uit of op enigerlei wijze verband houden met deze overeenkomst zullen uitsluitend worden berecht voor de rechtbanken in London.

De Snuisterijen Shop kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige vorm van schade buiten de expliciet in het vonnis van een rechtbank uitgesproken schades.


9. GDPR

Door akkoord te gaan met de voorwaarden van het Affiliate programma van De Snuisterijen Shop, verklaart de Affiliate ook volledig te voldoen aan de GDPR regelgeving, directieven en wetten.


12. Elektronische handtekeningen

De overeenkomst is een elektronisch contract waarin de juridisch bindende voorwaarden van uw deelname aan het Affiliate programma zijn vastgelegd. U geeft aan dat u akkoord gaat met deze overeenkomst en met alle voorwaarden en bepalingen die in deze overeenkomst zijn opgenomen of waarnaar wordt verwezen, door het inschrijvingsproces te voltooien. Deze actie creëert een elektronische handtekening die dezelfde rechtskracht en werking heeft als een handgeschreven handtekening.